Obchodní podmínky

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky”)  společnosti Veronika Brosteanu, se sídlem Hovorany 437,696 12 Hovorany, IČ 05673879, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. 370603, vedeném u Městský úřad Kyjov, e-mail protozelaska@gmail.com, telefonní číslo +420724555942 („dále jen prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ,,kupující”) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.protozelaska.cz (dále jen ,,internetový obchod”).


1.2.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky  jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěna v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží , jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.4. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 
2.5. Každý kus je ručně malovaný, tudíž není možné, aby byly kusy naprosto identické.Kupující to bere na vědomí a souhlasí s tím.
2.6. Na nádobí se nesmí používat ostré předměty ani se nesmí drhnout drátěnkou. Kupující to bere na vědomí a souhlasí s tím.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám, přičemž tyto
náklady se neliší od základní sazby.
3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář
v internetovém obchodu.
3.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží,
způsob platby a doručení.
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na
možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
,,Odeslat”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné.
3.5. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa
kupujícího”). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření
smlouvy.
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně
nebo telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, považuje se objednávka za neplatnou. Prodávající zašle
kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku.
Pozměněná nabídka se považuje za nový navrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této
nabídky prodávajícímu na jeho elektronickou adresu uvedenu v těchto
obchodních podmínkách. Obdobně prodávající postupuje v případě
objednávky, která je ze strany kupujícího doplněna o výhrady či výjimky a
zásadním způsobem se odchyluje od nabízeného zboží.
3.9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné od okamžiku
potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku,
dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku zasláním emailu na
elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
3.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu
objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela
zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické
potvrzení o obdržení objednávky podle těchto smluvních podmínek.
Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle
kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na
elektronickou adresu prodávajícího.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.:
567387955/5500, vedený u Raiffeisenbank,
• bezhotovostně platební kartou.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s dodáním zboží.
4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní
smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
4.5. Prodávající vystaví kupujícímu doklad o prodeji – fakturu. Doklad je
odeslán na elektronickou adresu kupujícího.
4.6. Zboží je kupujícímu dodáno:
• na adresu určenou kupujícím v objednávce,
• prostřednictvím výdejny zásilek na adrese výdejny, kterou kupující
určil.
4.7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
4.8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí
zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky
prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovatel
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
4.11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením cele kupní ceny
za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
Odpovědnost za nahodilost zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského
zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,
které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný
případ, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy, má kupující v souladu
s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž
v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené b předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující
zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího protozelaska@gmail.com.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních
podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu
vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené
s navracením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních
podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, s to stejným
způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím
či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit s nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-lípou kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započít proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí
zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozkazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá
darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se
řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné ,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo
ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém
rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je
jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží
v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
6.4. Ustanovení uvedená v čl. 5.2. obchodních podmínek se nepoužijí u
zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží
věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
6.5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci
a požadovat:

• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.
6.6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
• pokud má zboží podstatnou vadu, o které nevěděl,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo
vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží
6.7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
6.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na
to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na
odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí
reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má
zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující
právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo
odstoupit od kupní smlouvy.
6.10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké
právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy,
žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li
kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná
jako při nepodstatném porušení smlouvy.
6.11. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy
může kupující požadovat vracení kupní ceny v plné výši.
6.12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží
věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího
vyhovět.
6.13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je zboží
zlevněno.
6.14. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese
jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
6.15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího
za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy
chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského
zákoníku.
7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy protozelaska@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https:/adr.coi.cz/cs. Platformu
pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http:/ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http:/www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských
sporů on-line).
7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.


8. DORUČOVÁNÍ
8.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
8.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na adresu elektronické
pošty uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje
kupujícímu korespondenci na adresu elektronické pošty uvedenou
v objednávce.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako
„osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů
v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci,
ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového
rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních
údajích.
9.5. . Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou
osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány
třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. . Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel
(čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Více o ochraně osobních údajů zde .


10.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího
a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.
10.2. . Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě,
že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z
kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
11.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu
s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu
používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí
vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užit programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod
nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl
v rozporu s jeho určením či účelem.
11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení.
11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
kupní smlouvy.
11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: Veronika Brosteanu, Hovorany 437,
69612 Hovorany, adresa elektronické pošty: protozelaska@gmail.com,
telefon: +420724555942 .


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.2.2023


_________________________________________________________________________

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ

PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Veronika Brosteanu – www.protozelaska.cz
IČ:  05673879
Hovorany 437, 696 12 Hovorany

Místo, datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.protozelaska.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží …. Toto zboží jsem převzal/a dne …

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši … Kč ve prospěch mého bankovního účtu č…., nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
……………………………………….
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:
Kopie kupního doklad